Binnencompetitie

 

Door onze wedstrijdsecretaris wordt in drie spelsoorten een competitie georganiseerd, te weten libre, driebanden en bandstoten.

 

De driebanden en bandstoten competitie lopen parallel. Men mag maar aan een van deze onderdelen deelnemen.

 

De poule indeling wordt gemaakt door onze wedstrijdsecretaris en is gebaseerd op het gemiddelde van de voorgaande binnencompetitie.

 

Voor nieuwe leden en of personen die van spelsoort wisselen wordt het aantal caramboles bepaald door onze wedstrijdsecretaris.

 

Het programma van de wedstrijden wordt gemaakt door onze wedstrijdsecretaris..

 

Bij verhindering ben je verplicht de poule teamleider en tegenstander te verwittigen.

 

Geldige redenen van verhindering zijn vakantie, ziekte, dokter, tandarts en ziekenhuis bezoek.

 

Op de dag dat de poule gespeeld wordt waar jij bent ingedeeld, ben je verplicht minimaal een wedstrijd te tellen of te schrijven.

 

Bij elk van genoemde competities wordt gespeeld op twee biljarts.

 

De poule teamleider bepaald wanneer een biljart wordt vrijgegeven voor vrij spel.

 

Inhaalwedstrijden moeten gespeeld worden op dagen dat er geen binnencompetitie is gepland.

Zij moeten met elkaar contact opnemen wanneer zij de wedstrijden willen spelen .   

En dan maar op een biljart . ( of het moet niet druk

zijn )

 

Alleen met toestemming van de poule teamleider is het toegestaan wedstrijden in te halen op de dag dat jou poule gepland is.

 

Dit mag alleen als er een biljart vrij is voor vrij spel.

 

Winnaar van de poule is diegene die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald.

 

Indien iemand door bv langdurige ziekte niet in staat is alle wedstrijden te spelen en dus op moet geven, vervallen alle resultaten van diegene.

 

De winnaars van de poules strijden op de finaledagen om de Jan van Udenbokaal, de Piet de Vaan bokaal en de beker die nog geen naamgever heeft.

 

Door onze wedstrijdsecretaris wordt regelmatig op ons prikbord de actuele tussenstand opgehangen.                 

 

Het is ook mogelijk de binnencompetities en standen  te zien op   www.biljartjanvanbesouw.nl

 

Het bestuur kan personen die zich niet conformeren aan dit reglement uitsluiten van het spelen van binnencompetities.

 

Bestuur biljartvereniging Jan van Besouw

Oktober 2016

 

 

Gedragsregels spelers

 

De vereniging heeft de taak er op te letten dat de spelers zich onthouden van onjuist gedrag en dat eenieder – aanwezig in het lokaal waarin de partij wordt gespeeld – zich onberispelijk en sportief gedraagt en zich onthoudt van elke handeling de biljartsport onwaardig.

 

Met eenieder worden zowel spelers als toeschouwers bedoeld.

 

Onder onjuist gedrag van een speler (of toeschouwer) wordt onder meer verstaan:

Het niet op de voor hem bestemde stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler.

Kan een speler niet steeds gaan zitten en weer opstaan, dan dient hij op ruime afstand van de tafel te gaan staan en niet heen en weer te lopen.

 

Het maken van opmerkingen of geluiden.

 

Het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld.

 

Het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter.

 

Het meer dan één keer van de arbiter verlangen dezelfde beslissing te heroverwegen.

 

Het zich bemoeien met de actieve arbitrage.

 

Het naar het oordeel  van de arbiter met opzet overtreden van de spelregels.

 

Het naar het oordeel van de arbiter met opzet niet maken van caramboles.

 

Het niet naleven van de kledingvoorschriften.

Huishoudelijk Reglement

               

Artikel 1

Lid worden van de vereniging kunnen  zij die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en woonachtig zijn, of zijn geweest, in de gemeente Goirle. Het maximaal aantal leden wordt gesteld op 55.

Artikel 1a

Bij verhuizing buiten de gemeente Goirle, kunnen leden hun lidmaatmaatschap behouden.

Artikel 1b

Het bestuur beslist over het lidmaatschap

Artikel 1c.
De vereniging kent naast leden ook rustende leden.
a. Rustende leden zijn leden die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. De bijdrage is de helft van de geldende contributie voor leden.
b. Rustende leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen dan leden maar zijn niet
speelgerechtigd.
c. Voor de kosten van niet aan biljarten gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld een feestavond, vraagt het bestuur een bijdrage per rustend lid. Door het bestuur wordt bepaald hoe hoog deze bijdrage is per rustend lid en eventuele partner. Rustende leden die, gerekend bij inschrijving voor de activiteit, korter dan vijf jaar lid zijn betalen deze bijdrage, rustende leden die langer lid zijn dan vijf jaar betalen de helft hiervan.
d. De rechten of verplichtingen van rustende leden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
e. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 Artikel 2

De contributie wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt voor het verenigingsjaar 2023,  € 6  per maand. Betaling minimaal per 3 maanden.

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel haar leden individueel of in  clubverband de biljartsport te laten beoefenen, middels een binnen en buitencompetitie

Er wordt gespeeld in de spelsoorten Libre- Bandstoten en Driebanden. 

Artikel  4

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen met de volgende functies:

voorzitter- secretaris-penningmeester en 2 commissarissen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de drie eerst genoemde bestuurleden. Indien directe beslissingen noodzakelijk zijn, zullen die genomen worden door het dagelijks bestuur. 

Artikel 5

Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar,het aftreden dient roulerend te geschieden. Een aftredend bestuurslid kan zich weer herkiesbaar stellen. Tegenkandidaten dienen dit voor de vergadering aan het bestuur kenbaar te maken,voorzien van 3 handtekeningen van leden. 

 Artikel 6

De voorzitter wordt gekozen door de leden.

 Artikel 7

Taken bestuur:

a. De voorzitter leidt bestuur- en algemene vergaderingen. Treedt op als woordvoerder van de vereniging. Dient een goede verstandhouding tussen leden onderling  en met andere  verenigingen te bevorderen.

 Artikel 8

De secretaris beheert het verenigingsarchief.

Maakt verslag van diverse vergaderingen.

Onderhoudt het contact met andere verenigingen en met de Media.

 Artikel  9

De penningmeester legt inkomsten en uitgaven vast in het kasboek. Draagt zorg voor het innen van de maandelijkse contributie, welke ook digitaal kan worden overgemaakt. Zorgt dat inkomsten en uitgaven verantwoord worden d.m.v. controleerbare afschriften.

 Artikel  10

De vereniging heeft een kascontrolecommissie die bestaat uit twee leden en een reservelid.  Eenmaal per jaar worden door de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd en hun bevindingen aan het bestuur gerapporteerd.   Eenmaal per jaar treedt een lid af en wordt vervangen door het reservelid.  Bestuurleden  kunnen geen lid zijn van de kascontrolecommissie

 Artikel   11

De wedstrijdleider zorgt voor samenstelling van de teams en wijst de teamleiders aan. Zorgt dat de teamleden op de hoogte zijn van datum, tijdstip en plaats van de te spelen wedstrijden en het aantal  caramboles dat gemaakt moet worden. 

Artikel 12

Minstens eenmaal per jaar moet er een algemene leden vergadering worden gehouden. Een algemene vergadering dient gehouden te worden op het schriftelijk verzoek van minimaal vijf leden.

 Artikel 13

Het bestuur is te allen tijde gemachtigd om een lid dat door wangedrag of door negatief gedrag tegenover andere spelers de naam van de vereniging in diskrediet brengt  te schorsen of te royeren.

 Artikel 14

De wedstrijden van de interne competitie beginnen om 13.00 uur tenzij anders vermeld op het wedstrijdschema. Alle spelers moeten om 13.00 uur aanwezig zijn. Iemand die verhinderd  is of onmogelijk op tijd kan komen moet de tegenstander en pouleleider verwittigen. Betreffende wedstrijd moet dan zo spoedig mogelijk ingehaald worden. Spelers van de in of externe competitie zijn verplicht te tellen of te schrijven. De speler die niet aan stoot is dient op de voor hem bedoelde stoel plaats te nemen. Alleen de arbiter en de speler die aan stoot is mogen bij het biljart aanwezig zijn.

 Artikel 14a

Spelers die zich niet houden aan de regels zoals omschreven in artikel 14, kunnen door het bestuur uitgesloten worden van deelname aan de competities.

 Artikel 15.

Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet  zal  het bestuur op een zo correct mogelijke wijze beslissen.

 Artikel 16

Ieder lid is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het voor gezien te ondertekenen.

 

Goirle 18-01-2023 (gewijzigd)


Reglementen Hart van Brabant competities